Later dit jaar of begin volgend jaar (afhankelijk van de Corona-maatregelen) biedt Maatwerk bij Verlies de Training Systeemgericht werken bij (echt)scheiding voor jeugdhulpverleners aan. De training bestaat uit 3 dagdelen en accreditatie bij het SKJ wordt aangevraagd.

training SKJ jeugdhulpverleners systemisch werken bij scheiding

Annelize Maasse heeft tijdens haar stage bij Maatwerk bij Verlies onderzoek gedaan. Zij geeft aan hoe de training tot stand gekomen is: Uit onderzoek blijkt dat bij rouw in het systeem, ervaringsdeskundigen zich vaak alleen hebben gevoeld in het systeem. Specifiek als het gaat om (echt)scheiding. In opdracht van Maurits Groot Kormelink, verlies- en rouwtherapeut en rouwmediator bij ‘Maatwerk bij Verlies’, heb ik mij hiermee bezig gehouden. Hij wilde systeemgericht werken in het bijzonder meer een plekje geven in de wereld van verlies en rouw bij jeugdhulpverleners. Rouwen doe je niet alleen, maar hoe betrek je daarbij het hele systeem? Gezien de actualiteit van het onderwerp, heb ik mij gericht op (echt)scheiding.

Uit onderzoek blijkt dat jeugdhulpverleners binnen hun huidige werkzaamheden graag meer systeemgericht te werk willen gaan, maar vaak niet weten hoe dit te doen. Om jeugdhulpverleners hierin meer kennis en handvaten te geven is er onderzoek gedaan naar de vorm. Door niet alleen stil te staan bij kennis en handvaten maar ook bij de transfer, was de wens van de jeugdhulpverleners in samenspraak met de opdrachtgever om een training te ontwikkelen. De transfer zal bevorderd worden door invulling van een intervisiebijeenkomst bij de training.

Met rouw in het systeem, sta je niet alléén.

Annelize Maasse

Om de doelstelling te kunnen behalen heeft het praktijkgerichte en theoretisch vooronderzoek zich gericht op de volgende werkvraag: ‘Wat hebben jeugdhulpverleners nodig (aan kennis, houding en
vaardigheden) om systeemgericht te werken in de wereld van verlies en rouw bij (echt)scheiding’.

Voor het praktijkgerichte vooronderzoek zijn de opdrachtgever, de doelgroep (jeugdhulpverleners), ervaringsdeskundigen, systeemtherapeuten en rouwdeskundigen meegenomen. Hierin is het belang naar voren gekomen om kennis te hebben van systemische veranderingen binnen het systeem. Lettend op de invloed van ieder individu binnen het systeem. Daarbij zijn de bijhorende gespreksvaardigheden van groot belang. Daarnaast is ook de wens geuit theoretische kennis van rouwreacties van kinderen en ouders te verkrijgen. Door middel van het theoretisch vooronderzoek is hier de verdieping in opgezocht.

Alle bevindingen samen hebben tot het ontwerp van de training geleid en zijn opgenomen in het verantwoordingverslag. De training is ontworpen en onderbouwd naar de methode Van der Vlerk (2009), met praktijkgericht en theoretisch vooronderzoek. Daarnaast is de training naar de inhoudelijke
eisen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) ontworpen en zal deze worden ingediend bij het SKJ voor accreditatie punten. Tevens is de training ontwikkeld vanuit een ecologische pedagogische visie,
waarin de vier kernwaarden van de Opleiding Ecologische Pedagogiek centraal hebben gestaan. Namelijk: meerstemmigheid, complexiteit, verbinding en verantwoordelijkheid.

Samen heeft dit geleid tot de training: ‘Systeemgericht werken bij (echt)scheiding’ voor jeugdhulpverleners. Die ten doel heeft kennis, handvaten en houding te bieden om systeemgericht te werken. Met als eindcompetentie van de training: ‘De training leert de jeugdhulpverleners systemisch te kijken naar gezinnen waarin er sprake is van een scheidingssituatie en geeft de ouders en kinderen met behulp van het genogram inzicht in het nieuwe systeem, met de daarbij behorende posities en rollen en communicatie en gaat met alle betrokkenen vanuit presentie het gesprek aan over de rouwtaken, deverliescirkel en loyaliteit.’.

Geïnteresseerde jeugdhulpverleners kunnen voor meer informatie contact opnemen.