Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden van Maatwerk bij Verlies

(KvK nummer 67942725)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Maatwerk bij Verlies wordt gegeven. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en opdrachten van dienstverlening welke door Maatwerk bij Verlies zijn uitgebracht cq aanvaard.
 2. Maatwerk bij Verlies werkt volgens de Beroepscode voor professionals in sociaal werk, opgesteld door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de Ethische waarden en Beroepscode van de NFG en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maatwerk bij Verlies is aangesloten bij de verwijsindex van de RegioFoodValley.
 3. Voor minderjarige cliënten tot 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de behandeling. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de behandeling en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Formeel speelt de toestemming van een kind tot 12 geen rol, maar Maatwerk bij Verlies zal het kind zoveel mogelijk bij de beslissing betrekken. Vanaf 12 jaar moet naast de ouders ook het kind zelf toestemming geven voor de behandeling. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissingen nemen over hun behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. Toestemming van beide ouders is niet meer nodig. Wanneer een minderjarige cliënt een verwijzing inclusief een jeugdbepaling of beschikking heeft, wordt er vanuit gegaan dat de verwijzer van de gezaghebbende ouders een akkoord heeft ontvangen voor de behandeling. Als er sprake is van een ondertoezichtstelling (OTS), dan kan het zo zijn de gezinsvoogd in het kader van de OTS jeugdhulp noodzakelijk vindt. Dat is voor die jeugdhulp in het kader van die OTS geen toestemming nodig is (art 7.3.4 lid 1 Jeugdwet en art 21 NVO beroepscode).
 4. Voor kindgesprekken rondom scheiding geldt: Om kinderen de mogelijkheid te geven om hun verhaal bij de therapeut kwijt te kunnen is het belangrijk dat de therapeut een neutrale en veilige partij voor hen is. In principe is er daarom geen individueel contact met ouders. Het is wel belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van het begeleidingsproces. Over de betrokkenheid van ouders worden afspraken gemaakt. Wanneer het noodzakelijk is om een e-mail te sturen dient de andere ouder in CC meegenomen te worden. Wanneer de therapeut een e-mail ontvangt zonder dat de andere ouder als CC meegenomen is, zal deze email niet in behandeling worden genomen.
 5. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Maatwerk bij Verlies is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten/hierbij te ondersteunen. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Maatwerk bij Verlies in die situatie de opdrachtnemer. Maatwerk bij Verlies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Maatwerk bij Verlies verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Maatwerk bij Verlies tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, mits ook de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald. Mocht de derde desondanks Maatwerk bij Verlies voor eventuele meerdere schade aanspreken dan vrijwaart opdrachtgever Maatwerk bij Verlies daarvoor.
 7. Opdrachtgever is aan Maatwerk bij Verlies voor de dienstverlening een honorarium verschuldigd, gebaseerd op uurtarief, kosten en BTW (indien van toepassing), tenzij anders overeengekomen.
 8. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 10 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Maatwerk bij Verlies gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken en de wettelijke handelsrente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Het tot dan toe verschuldigd honorarium wordt terstond opeisbaar. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de staffelmethode, in welk geval Maatwerk bij Verlies gerechtigd is deze hogere bedragen in rekening te brengen.
 9. Wanneer er sprake is van een beschikking voor jeugdhulp, afgegeven door een gemeente waar Maatwerk bij Verlies een contract mee heeft, dan declareert Maatwerk bij Verlies direct bij de gemeente. In dat geval zal de gemeente op de hoogte gebracht van de start en beëindiging van het traject.
 10. Maatwerk bij Verlies gaat op een zorgvuldige wijze met de verwerking van persoonsgegevens om, zoals weergegeven in de privacyverklaring (gepubliceerd op de website).
 11. Zowel de opdrachtgever als Maatwerk bij Verlies is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Maatwerk bij Verlies heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 12. Een vordering tot schadevergoeding op Maatwerk bij Verlies vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Maatwerk bij Verlies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil gezamenlijk op te lossen via de klachtenregeling. Maatwerk bij Verlies is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en daarom gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen via deze link. Voor speltherapie-cliënten geldt dat zij gebruik kunnen maken van de klachtencommissie van de FVB. Een klacht kan ingediend worden via klacht@vaktherapie.nl of een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN  UTRECHT. Wanneer er sprake is van een beschikking voor jeugdhulp, afgegeven door een gemeente waar Maatwerk bij Verlies een contract mee heeft, dan zal getracht worden het geschil op te lossen via de klachtenregeling van het Kwaliteitsregister Jeugd. Meer informatie is te lezen via deze link. Indien het niet mogelijk is een geschil via de klachtenregeling op te lossen, dan kunt u uw klacht door de Geschillencommissie laten behandelen.

 

Privacyverklaring van Maatwerk bij Verlies

Dit is de privacyverklaring van Maatwerk bij Verlies, gevestigd aan de Stationsweg 60 6711PT te Ede. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kan je informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van de in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via telefoon: 06-23590429 of e-mail: info@maatwerkbijverlies.nl. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je de klacht liever niet bij ons indient, kan je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maatwerk bij Verlies is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hulpverleningsdossier

Indien je een opdracht aan Maatwerk bij Verlies verstrekt, verwerkt Maatwerk bij Verlies persoonsgegevens die je aan Maatwerk bij Verlies verstrekt. Dit zijn in ieder geval jouw contactgegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van de hulpvraag kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien je een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Maatwerk bij Verlies verricht. Naast jouw contactgegevens gaat het om jouw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website , per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die je verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die je aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom je contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Maatwerk bij Verlies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Hulpverleningsdossier

Maatwerk bij Verlies gebruikt de persoonsgegevens die je hebt verstrekt in het kader van een hulpverleningsopdracht om het hulpverleningsdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij je om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je geeft deze toestemming door de aan te melden bij Maatwerk bij Verlies. Als je deze toestemming niet geeft kan je helaas geen gebruik maken van de diensten van Maatwerk bij Verlies, omdat Maatwerk bij Verlies de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

Je hebt het recht om jouw toestemming weer in te trekken. Maatwerk bij Verlies mag dan geen gegevens meer van je verwerken. Maatwerk bij Verlies kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor je verrichten, en zal het hulpverleningsdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die je heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die je met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die je aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met je op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Hulpverleningsdossier

Maatwerk bij Verlies bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Een dossier wordt op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 20 jaar bewaard. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij je eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die Maatwerk bij Verlies verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider.

Indien er een beschikking is vanuit de gemeente, zal Maatwerk bij Verlies direct aan de gemeente factureren. De gegevens die je hebt verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Jouw gegevens worden door de gemeente vertrouwelijk behandeld.

Indien je een klacht tegen Maatwerk bij Verlies indient die betrekking heeft op de behandeling van een jeugdhulpdossier waarin jouw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jouw gegevens worden door deze instantie vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken jouw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 • Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 • Het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kan uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

error: Inhoud is beschermd